احاله چیست ؟

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. در نتیجه احاله دادگاهی که رسیدگی به آن واگذارمی شود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

احاله امری استثنایی که در موارد خاص صورت می گیرد زیرا اصل برابر این است که پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد و رعایت این امر برای تمامی دادگاها الزامی است .

موارد احاله پرونده :

1. بیشتر متهمین درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

3. به منظور حفظ نظم و امنیت به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

 

توضیحات مربوط به احاله