چه زمانی پلیس می تواند خودروری شما را به پارکینگ منتقل کند ؟

۱ – تصادفات منجر به جرح یا فوت.

۲ – دستور مقام قضایی.

۳ – نداشتن بیمه نامه شخص ثالث.

۴ – عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو در پایان مهلت یک ماهه پس از ابلاغ به مالک.

۵ – ارتکاب همزمان دو تخلف شامل:
الف ) هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا،
ب ) تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت)
پ ) سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه .
ت ) عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی.
ث ) حرکت به طور مارپیچ.
ج ) تجاوز به چپ از محور راه.

۶ – مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان.

۷ – استفاده از پلاک غیرمجاز.

۸ – رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک.

۹ – رانندگی بدون داشتن گواهینامه.

در صورتیکه راننده، بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

به غیر از موارد ذکر شده در صورت انتقال خودرو به پارکینگ موضوع قابلیت پیگیری قضایی دارد