بـیـع شـرط چیست ؟

در خرید و فروش، طرفین می توانند شرط کنند که تا مدتی فروشنده حق بازگرداندن قیمت و «فسخ» معامله را داشته باشد.

 

همچنین می توان شرط کرد که فروشنده تنها نسبت به بخشی از مال مورد معامله چنین حقی داشته باشد.

در این مورد باید مدت وجود حق مشخص باشد، مثلا چهار ماه.

به این نوع از خرید و فروش «بیع شرط» می گویند.