بیمه تامین اجتماعی چیست؟

بیمه تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

 

 تعهدات کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی
مجموعه حمایت هایی که از سوی بیمه تامین اجتماعی درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

۱- حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و…،
۲- غرامت دستمزد ایام بیماری
۳- غرامت دستمزد ایام بارداری
۴- هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
۵- پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
۶- غرامت نقص عضو مقطوع
۷- کمک هزینه ازدواج
۸- هزینه کفن و دفن
۹- مقرری بیمه بیکاری

 

تعهدات بلندمدت بیمه تامین اجتماعی
مجموعه حمایت هایی که از سوی بیمه تامین اجتماعی درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

۱- مستمری بازنشستگی
۲- مستمری از کارافتادگی کلی
۳- مستمری از کارافتادگی جزیی
۴- مستمری بازماندگان
۵- مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری