تجدید نظر خواهی کیفری در چه مواردی انجام میشود؟

 

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.

در چه مواردی آرا دادگاه های کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد :

1- ظبط اموال بیشتر از 100 هزار تومان

2- جرایمی که بر اساس قانون مستلزم پرداخت دیه بیشتر از خمس دیه کامل است .

3- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیشتر از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیشتر از پنجاه هزار تومان است.

4- محکومیت های انفصال از خدمت دولتی