آیا می دانید دو مزیت مهم چک نسبت به سفته چیست؟

۱- مزیت چک نسبت به سفته آن است که سفته هزینه واخواست دارد که قابل توجه است، اما چک هزینه ای بابت برگشت شدن ندارد.
واخواست سفته به این شکل است که باید به دادگستری محل رفته و بابت هر یک میلیون تومان ۳۵ هزار تومان به دادگستری پرداخت تا دادگستری بر روی سفته، بواسطه عدم پرداخت توسط صادر کننده ، مهر بزند.

۲- چک در مواردی وصف کیفری پیدا می کند و می توان از طریق دادسرا اقدام و در ابتدای امر ، صادر کننده رو با حکم دادسرا بازداشت نمود اما سفته این مزیت رو ندارد.