سرقفلی

کسی که «سرقفلی» ملکی به او منتقل میگردد، مالک آن نیست، بلکه به موجب قانون، مستاجر آن محسوب می شود.

در واقع مالک اصلی ملک همان کسی است که مال در ابتدا متعلق به او بوده، و در مقابل دریافت مبلغی سرقفلی را به دیگری منتقل کرده است.

دارنده سرقفلی هم می تواند در ازای دریافت مبلغی آن را به دیگری واگذار کند.