بی عدالتی در هر مکانی

 تحدیدی برای اجرای عدالت است