آیا می دانید ماه های حرام کدامند ؟

محرم ، ذیقعده ، ذیحجه ، رجب

آیا می دانید دیه در این ماه ها چگونه است ؟

فقط دیه قتل نفس در ماه های حرام یک سوم افزایش پیدا میکند در نتیجه دیه جراحت مشمول افزایش یا اصطلاحأ تغلیظ دیه نمی گردد .