مستثنیات دین که قابل توقیف نیستن:

منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه

آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و…

تلفن مورد نیاز مدیون

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، در حد متعارف