موسسه حقوقی دادورزان آگاه پارسا با دانش و کسب تجارب مختلف در زمینه موسسه حقوقی تصمیم به تاسیس مجموعه های مرتبط دیگر با هدف پیشبرد در ارائه خدمات و راحتی برای همطنان گرفته است که مجموعه های در دست اقدام به شرح زیر می باشد .