این موسسه تعداد محدودی نمایندگی با خدمات مشابه و پشتیبانی مالی کاری و اطلاعاتی منتهی به درآمد واگذار می نمایند .

 

ایمیل : parsagroup12@yahoo.com

تلفن تماس : 42373 – 021

ادامه مطالب